رابط خط فرمان

رابط خط فرمان میکروتیک

این کنسول برای دسترسی به تنظیمات و ویژگی‌های مدیریت روتر MikroTik با استفاده از پایانه‌های متنی، از راه دور با استفاده از پورت سریال، telnet، SSH، صفحه کنسول در WinBox یا مستقیماً با استفاده از مانیتور و صفحه کلید استفاده می‌شود . این کنسول برای نوشتن اسکریپت نیز استفاده می شود. این راهنما اصول کلی عملکرد کنسول را شرح می دهد. لطفاً در مورد برخی از دستورات کنسول پیشرفته و نحوه نوشتن اسکریپت به کتابچه راهنمای اسکریپت مراجعه کنید.

گزینه های ورود

گزینه های ورود به کنسول، ویژگی های مختلف کنسول مانند رنگ، تشخیص ترمینال و بسیاری دیگر را فعال یا غیرفعال می کند.

پارامترهای ورود به سیستم اضافی را می توان پس از علامت ‘+’ به نام ورود اضافه کرد.

				
					  login_name ::= user_name [ '+' parameters ]
  parameters ::= parameter [ parameters ]
  parameter ::= [ number ] 'a'..'z'
  number ::= '0'..'9' [ number ]
				
			

اگر پارامتر موجود نباشد، از مقدار پیش فرض استفاده می شود. اگر عدد وجود نداشته باشد، از مقدار ضمنی پارامتر استفاده می شود.

مثال: admin+c80w – رنگ های کنسول را غیرفعال می کند و عرض ترمینال را روی 80 تنظیم می کند.

پارامپیش فرضضمنیشرح
“w”خودکارخودکارتنظیم عرض ترمینال
“h”خودکارخودکارتنظیم ارتفاع ترمینال
“c”onخاموشرنگ های کنسول را غیرفعال/فعال کنید
“t”onخاموشتشخیص خودکار قابلیت های ترمینال را انجام دهید
“e”onخاموشحالت ترمینال “گنگ” را فعال می کند

بنر و پیام ها

فرآیند ورود، بنر MikroTik و راهنمای کوتاه را پس از تأیید نام کاربری و رمز عبور نمایش می دهد.

				
					 MMM   MMM    KKK             TTTTTTTTTTT   KKK
 MMMM  MMMM    KKK             TTTTTTTTTTT   KKK
 MMM MMMM MMM III KKK KKK RRRRRR   OOOOOO   TTT   III KKK KKK
 MMM MM MMM III KKKKK   RRR RRR OOO OOO   TTT   III KKKKK
 MMM   MMM III KKK KKK  RRRRRR  OOO OOO   TTT   III KKK KKK
 MMM   MMM III KKK KKK RRR RRR  OOOOOO   TTT   III KKK KKK
 
 MikroTik RouterOS 6.22 (c) 1999-2014    https://www.mikrotik.com/
 
[?]       Gives the list of available commands
command [?]   Gives help on the command and list of arguments
 
[Tab]      Completes the command/word. If the input is ambiguous,
        a second [Tab] gives possible options
 
/        Move up to base level
..       Move up one level
/command    Use command at the base level
				
			

پس از چاپ بنر، اطلاعات مهم دیگری مانند یادداشت سیستم توسط یک سرپرست دیگر، آخرین پیام‌های گزارش حیاتی، یادآور ارتقا نسخه آزمایشی، و توضیحات پیکربندی پیش‌فرض قابل چاپ است.

به عنوان مثال، درخواست مجوز دمو و آخرین پیام های مهم چاپ می شوند

				
					UPGRADE NOW FOR FULL SUPPORT
----------------------------
FULL SUPPORT benefits:
- receive technical support
- one year feature support
- one year online upgrades
  (avoid re-installation and re-configuring your router)
To upgrade, register your license "software ID"
on our account server www.mikrotik.com
 
Current installation "software ID": ABCD-456
 
Please press "Enter" to continue!
 
 
dec/10/2007 10:40:06 system,error,critical login failure for user root from 10.0.0.1 via telnet
dec/10/2007 10:40:07 system,error,critical login failure for user root from 10.0.0.1 via telnet
dec/10/2007 10:40:09 system,error,critical login failure for user test from 10.0.0.1 via telnet
				
			

خط فرمان

در پایان توالی ورود موفقیت آمیز، فرآیند لاگین بنری را چاپ می کند که خط فرمان را نشان می دهد و کنترل را به کاربر واگذار می کند.

خط فرمان پیش فرض شامل نام کاربری، هویت سیستم و مسیر دستور فعلی /> است

به عنوان مثال، مسیر فعلی را از ریشه به رابط تغییر دهید و سپس به ریشه برگردید

				
					[admin@MikroTik] > interface [enter]
[admin@MikroTik] /interface> / [enter]
[admin@MikroTik] >
				
			

از فلش رو به بالا برای فراخوانی دستورات قبلی از تاریخچه فرمان استفاده کنید (دستورهایی که داده های حساس را اضافه کرده اند، مانند رمزهای عبور، در تاریخچه موجود نخواهد بود)، کلید TAB برای تکمیل خودکار کلمات در دستوری که تایپ می کنید، کلید ENTER برای اجرای دستور، کنترل -C برای قطع دستور در حال اجرا و بازگشت به prompt و ? برای نمایش راهنمای داخلی، در RouterOS v7، باید به جای آن از F1 استفاده شود.

ساده ترین راه برای خروج از کنسول این است که Control-D را در خط فرمان در حالی که خط فرمان خالی است فشار دهید (شما می توانید دستور فعلی را لغو کنید و یک خط خالی با Control-C دریافت کنید ، بنابراین Control-C به دنبال آن Control- D در اکثر موارد شما را از سیستم خارج می کند).

امکان نوشتن دستوراتی که از چندین خط تشکیل شده است وجود دارد. هنگامی که خط وارد شده یک فرمان کامل نیست و ورودی بیشتری انتظار می رود، کنسول یک اعلان ادامه را نشان می دهد که تمام پرانتزهای باز، پرانتزها، براکت ها و نقل قول ها را فهرست می کند، و همچنین اگر خط قبلی با بک اسلش -فاصله سفید خاتمه می یافت، بک اسلش را نیز دنبال کنید

				
					[admin@MikroTik] > {
{... :put (\
{(\... 1+2)}
3
				
			

هنگامی که شما در حال ویرایش چنین ورودی های چند خطی هستید، اعلان به جای نام کاربری و نام سیستم معمول، تعداد خطوط فعلی و تعداد کل خطوط را نشان می دهد.

				
					line 2 of 3> :put (\
				
			

گاهی اوقات دستورات ورودی اضافی از کاربر درخواست می کنند. به عنوان مثال، دستور ” /password” رمز عبور قدیمی و جدید را می خواهد. در چنین مواردی، اعلان نام مقدار درخواستی را نشان می دهد و به دنبال آن دو نقطه و فاصله وجود دارد.

				
					[admin@MikroTik] > /password
old password: ******
new password: **********
retype new password: **********
				
			

سلسله مراتب

کنسول اجازه می دهد تا تنظیمات روتر را با استفاده از دستورات متنی پیکربندی کنید. از آنجایی که دستورات زیادی وجود دارد، آنها به گروه هایی تقسیم می شوند که به روشی از سطوح منو سلسله مراتبی سازماندهی شده اند. نام یک سطح منو نشان دهنده اطلاعات پیکربندی قابل دسترسی در بخش مربوطه است.

به عنوان مثال، می توانید دستور زیر را صادر کنید:/ip route print

				
					[admin@MikroTik] > /ip route print
Flags: D - dynamic; X - disabled, I - inactive, A - active;
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, d - dhcp, v - vpn
 #   DST-ADDRESS    GATEWAY      DISTANCE
 0 XS 4.4.4.4      10.155.101.1   
  D o 0.0.0.0/0     10.155.101.1      110
 1 AS 0.0.0.0/0     10.155.101.1       1
  D b 1.0.4.0/24     10.155.101.1       20
  D b 1.0.4.0/24     10.155.101.1       20
  DAb 1.0.4.0/24     10.155.101.1       20
[admin@MikroTik] >
				
			

به جای تایپ مسیر ‘/ip route’ قبل از هر دستور، مسیر را می توان تنها یک بار تایپ کرد تا به این شاخه خاص از سلسله مراتب منو منتقل شود. بنابراین، مثال بالا نیز می تواند به صورت زیر اجرا شود:

				
					[admin@MikroTik] > /ip route
[admin@MikroTik] /ip/route> print
Flags: D - dynamic; X - disabled, I - inactive, A - active;
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, d - dhcp, v - vpn
 #   DST-ADDRESS    GATEWAY      DISTANCE
 0 XS 4.4.4.4      10.155.101.1   
  D o 0.0.0.0/0     10.155.101.1      110
 1 AS 0.0.0.0/0     10.155.101.1       1
  D b 1.0.4.0/24     10.155.101.1       20
  D b 1.0.4.0/24     10.155.101.1       20
  DAb 1.0.4.0/24     10.155.101.1       20
[admin@MikroTik] >
				
			

هر کلمه در مسیر را می توان با فاصله (مانند مثال بالا) یا با “/” از هم جدا کرد.

				
					[admin@MikroTik] > /ip/route/
[admin@MikroTik] /ip/route> print
Flags: D - dynamic; X - disabled, I - inactive, A - active;
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, d - dhcp, v - vpn
 #   DST-ADDRESS    GATEWAY      DISTANCE
 0 XS 4.4.4.4      10.155.101.1   
  D o 0.0.0.0/0     10.155.101.1      110
 1 AS 0.0.0.0/0     10.155.101.1       1
  D b 1.0.4.0/24     10.155.101.1       20
  D b 1.0.4.0/24     10.155.101.1       20
  DAb 1.0.4.0/24     10.155.101.1       20
[admin@MikroTik] >
				
			

توجه داشته باشید که اعلان تغییر می کند تا نشان دهد که در حال حاضر در سلسله مراتب منو کجا قرار دارید. برای رفتن دوباره به سطح بالا، “/” را تایپ کنید

				
					[admin@MikroTik] > ip route
[admin@MikroTik] /ip/route> /
[admin@MikroTik] >
				
			

برای بالا رفتن یک سطح فرمان، عبارت “..” را تایپ کنید.

				
					[admin@MikroTik] /ip/route> ..
[admin@MikroTik] /ip>
				
			

همچنین می توانید از / و .. برای اجرای دستورات از سطوح دیگر منو بدون تغییر سطح فعلی استفاده کنید:

				
					[admin@MikroTik] /ip/route> /ping 10.0.0.1
10.0.0.1 ping timeout
2 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
[admin@MikroTik] /ip/firewall/nat> .. service-port print
Flags: X - disabled, I - invalid
#  NAME                                PORTS
0  ftp                                 21
1  tftp                                69
2  irc                                 6667
3  h323
4  sip
5  pptp
[admin@MikroTik] /ip/firewall/nat>
				
			

نام و شماره اقلام

بسیاری از سطوح فرمان با آرایه‌هایی از آیتم‌ها کار می‌کنند: رابط‌ها، مسیرها، کاربران و غیره. چنین آرایه‌هایی در فهرست‌هایی با ظاهر مشابه نمایش داده می‌شوند. همه موارد موجود در لیست دارای یک شماره آیتم و به دنبال آن پرچم ها و مقادیر پارامتر هستند.

برای تغییر خصوصیات یک آیتم باید از دستور set استفاده کنید و نام یا شماره آیتم را مشخص کنید.

نام آیتم ها

برخی از لیست ها دارای مواردی هستند که نام های خاصی به هر یک از آنها اختصاص داده شده است. به عنوان مثال سطوح رابط یا کاربری هستند. در آنجا می توانید از نام اقلام به جای شماره اقلام استفاده کنید.

لازم نیست قبل از دسترسی به آیتم ها با نام آنها از دستور چاپ استفاده کنید، که بر خلاف اعداد، به صورت داخلی توسط کنسول اختصاص داده نمی شوند، اما ویژگی های آیتم ها هستند. بنابراین، آنها به تنهایی تغییر نمی کنند. با این حال، هنگامی که چندین کاربر همزمان پیکربندی روتر را تغییر می دهند، انواع موقعیت های مبهم ممکن است. به طور کلی، نام آیتم‌ها نسبت به اعداد «پایدارتر» و همچنین اطلاعات بیشتری دارند، بنابراین هنگام نوشتن اسکریپت‌های کنسول، باید آنها را به اعداد ترجیح دهید.

شماره اقلام

شماره اقلام توسط دستور چاپ اختصاص داده می شود و ثابت نیستند – ممکن است دو دستور چاپ متوالی موارد را متفاوت ترتیب دهند. اما نتایج آخرین دستورات چاپ به خاطر سپرده می شود و بنابراین، پس از اختصاص دادن، می توان از شماره آیتم ها حتی پس از عملیات افزودن، حذف و جابجایی استفاده کرد (از نسخه 3، عملیات جابجایی موارد را مجددا شماره گذاری نمی کند). شماره آیتم‌ها بر اساس هر جلسه تخصیص داده می‌شوند، تا زمانی که کنسول را ترک نکنید یا تا زمانی که دستور چاپ بعدی اجرا نشود، ثابت می‌مانند. همچنین، اعداد به طور جداگانه برای هر لیست مورد اختصاص داده می شوند، بنابراین ip address printشماره گذاری لیست رابط تغییر نخواهد کرد.

شما می توانید چندین مورد را به عنوان هدف برای برخی از دستورات مشخص کنید. تقریباً در همه جا، جایی که می توانید تعداد موارد را بنویسید، می توانید لیستی از اعداد را نیز بنویسید

				
					[admin@MikroTik] > interface print
Flags: X - disabled, D - dynamic, R - running
 #  NAME         TYPE       MTU
 0 R ether1        ether      1500
 1 R ether2        ether      1500
 2 R ether3        ether      1500
 3 R ether4        ether      1500
[admin@MikroTik] > interface set 0,1,2 mtu=1460
[admin@MikroTik] > interface print
Flags: X - disabled, D - dynamic, R - running
 #  NAME         TYPE       MTU
 0 R ether1        ether      1460
 1 R ether2        ether      1460
 2 R ether3        ether      1460
 3 R ether4        ether      1500
[admin@MikroTik] >
				
			

فرماندهی عمومی

برخی از دستورات تقریباً در تمام سطوح منو مشترک هستند، از جمله: چاپ، تنظیم، حذف، افزودن، یافتن، دریافت، صادر کردن، فعال کردن، غیرفعال کردن، نظر دادن، انتقال . این دستورات در سطوح مختلف منو رفتار مشابهی دارند.

ویژگیشرح
add

این دستور معمولاً همه آرگومان های یکسانی را به عنوان یک مجموعه دارد، به جز آرگومان شماره آیتم. یک آیتم جدید با مقادیری که شما مشخص کرده‌اید، معمولاً در انتهای فهرست آیتم‌ها، در مکان‌هایی که ترتیب اقلام مرتبط است، اضافه می‌کند. برخی از ویژگی های مورد نیاز وجود دارد که شما باید آنها را ارائه دهید، مانند رابط کاربری برای یک آدرس جدید، در حالی که ویژگی های دیگر روی پیش فرض تنظیم شده اند، مگر اینکه شما به صراحت آنها را مشخص کنید.

پارامترهای رایج

 • copy-from – یک مورد موجود را کپی می کند. مقادیر پیش فرض ویژگی های یک آیتم جدید را از یک مورد دیگر می گیرد. اگر نمی خواهید یک کپی دقیق ایجاد کنید، می توانید مقادیر جدیدی را برای برخی از ویژگی ها مشخص کنید. هنگام کپی کردن مواردی که دارای نام هستند، معمولاً باید یک نام جدید به یک کپی بدهید
 • place-before – یک مورد جدید را قبل از یک مورد موجود با موقعیت مشخص قرار می دهد. بنابراین، پس از افزودن یک آیتم به لیست، نیازی به استفاده از دستور move ندارید
 • disabled – وضعیت غیرفعال/فعال بودن آیتم(های) تازه اضافه شده را کنترل می کند
 • comment – شرح یک مورد جدید ایجاد شده را نگه می دارد

ارزش های بازگشتی

 • دستور add تعداد داخلی مواردی را که اضافه کرده است برمی گرداند
editاین دستور با دستور set مرتبط است. می توان از آن برای ویرایش مقادیر خواصی که حاوی مقدار زیادی متن هستند، مانند اسکریپت ها استفاده کرد، اما با تمام ویژگی های قابل ویرایش کار می کند. بسته به قابلیت های ترمینال، یک ویرایشگر تمام صفحه یا یک ویرایشگر تک خطی برای ویرایش مقدار ویژگی مشخص شده راه اندازی می شود.
findدستور find همان آرگومان‌های مجموعه را دارد، به علاوه آرگومان‌های پرچم مانند غیرفعال یا فعال که بسته به مقدار پرچم مربوطه مقادیر بله یا خیر را می‌گیرند. برای دیدن همه پرچم ها و نام آنها، به بالای خروجی فرمان چاپ نگاه کنید. دستور find اعداد داخلی همه مواردی را که مقادیر آرگومان های مشخص شده یکسانی دارند، برمی گرداند.
move

ترتیب موارد موجود در لیست را تغییر می دهد. مولفه های:

 • آرگومان اول آیتم(های) در حال جابجایی را مشخص می کند.
 • آرگومان دوم آیتمی را مشخص می کند که همه آیتم های در حال جابجایی قبل از آن قرار می گیرند (اگر آرگومان دوم حذف شود در انتهای لیست قرار می گیرند).
print

تمام اطلاعاتی را که از یک سطح فرمان خاص قابل دسترسی هستند نشان می دهد. بنابراین، /system clock printتاریخ و زمان سیستم را نشان می دهد، /ip route printهمه مسیرها را نشان می دهد و غیره. اگر لیستی از آیتم ها در سطح فعلی وجود دارد و فقط خواندنی نیستند، یعنی می توانید آنها را تغییر دهید/حذف کنید (مثال لیست آیتم های فقط خواندنی /system history، که تاریخچه ای از اقدامات اجرا شده را نشان می دهد)، سپس دستور print همچنین اعدادی را اختصاص می دهد که توسط همه دستوراتی که با موارد موجود در این لیست کار می کنند استفاده می شود.

پارامترهای رایج:

 • append – 
 • brief – دستور چاپ را مجبور به استفاده از فرم خروجی جدولی می کند
 • count-only – تعداد موارد را نشان می دهد
 • detail – دستور print را مجبور می کند که از فرم خروجی خاصیت=مقدار استفاده کند
 • file – محتویات زیر منوی خاص را در فایلی روی روتر چاپ می کند.
 • follow  – 
 • follow-only – 
 • follow-strict– 
 • from – فقط موارد مشخص شده را به همان ترتیبی که داده شده اند نشان دهید.
 • interval – خروجی دستور print را برای هر بازه ثانیه به روز می کند.
 • oid – مقدار OID را برای ویژگی هایی که از SNMP قابل دسترسی هستند چاپ می کند
 • proplist – 
 • show-ids – 
 • where – فقط مواردی را نشان دهید که با معیارهای مشخص شده مطابقت دارند. سینتکس جایی که ویژگی مشابه دستور find است.
 • without-paging – خروجی را بدون توقف پس از هر صفحه نمایش چاپ می کند.
removeآیتم(-های) مشخص شده را از لیست حذف می کند.
setبه شما امکان می دهد مقادیر پارامترهای عمومی یا پارامترهای مورد را تغییر دهید. دستور set دارای آرگومان هایی با نام های مربوط به مقادیری است که می توانید تغییر دهید. استفاده کنید ؟ یا Tab را دوبل کنید تا لیستی از همه آرگومان ها را ببینید. اگر لیستی از آیتم ها در این سطح فرمان وجود دارد، مجموعه دارای یک آرگومان عملی است که تعداد آیتم ها (یا لیست اعداد) را که می خواهید تنظیم کنید را می پذیرد. این دستور چیزی را بر نمی گرداند.

حالت های ورودی

امکان جابجایی بین چند حالت ورودی وجود دارد:

 • حالت عادی – با خط فرمان عادی نشان داده شده است.
 • حالت ایمن – حالت ایمن با کلمه SAFE بعد از خط فرمان نشان داده می شود. در این حالت، پیکربندی تنها پس از خاموش شدن حالت ایمن در دیسک ذخیره می شود. حالت ایمن را می توان با Ctrl+X یا F4 روشن/خاموش کرد . ادامه مطلب >>
 • حالت قفل داغ – نشان داده شده با رنگ زرد اضافی >. حالت قفل داغ دستورات را به صورت خودکار تکمیل می‌کند و با F7 می‌توان آن را روشن/خاموش کرد

تایپ سریع

دو ویژگی در کنسول وجود دارد که به وارد کردن دستورات بسیار سریعتر و آسان تر کمک می کند – تکمیل کلید [ Tab ] و اختصارات نام دستورات. تکمیل ها مشابه پوسته bash در یونیکس کار می کنند. اگر کلید [ Tab ] را بعد از بخشی از یک کلمه فشار دهید، کنسول سعی می کند دستور را در متن فعلی پیدا کند که با این کلمه شروع می شود. اگر فقط یک تطابق وجود داشته باشد، به طور خودکار اضافه می شود و یک فاصله به دنبال آن اضافه می شود:

/inte [Tab]_ تبدیل به /interface _ می شود

اگر بیش از یک منطبق وجود داشته باشد، اما همه آنها یک شروع مشترک داشته باشند، که طولانی تر از چیزی است که تایپ کرده اید، کلمه به این قسمت مشترک تکمیل می شود و هیچ فاصله ای اضافه نمی شود:

/interface set e [Tab]_ تبدیل به /interface set ether_ می شود

اگر فقط قسمت مشترک را تایپ کرده اید، یک بار فشار دادن کلید تب تاثیری ندارد. با این حال، فشار دادن آن برای بار دوم تمام تکمیل های ممکن را به صورت فشرده نشان می دهد

				
					[admin@MikroTik] > interface set e[Tab]_
[admin@MikroTik] > interface set ether[Tab]_
[admin@MikroTik] > interface set ether[Tab]_
ether1 ether5
[admin@MikroTik] > interface set ether_
				
			

کلید [Tab] را می توان تقریباً در هر زمینه ای که کنسول ممکن است سرنخی در مورد مقادیر احتمالی داشته باشد استفاده کرد – نام دستورات، نام آرگومان ها، آرگومان هایی که فقط چندین مقدار ممکن دارند (مانند نام آیتم ها در برخی لیست ها یا نام پروتکل در فایروال و قوانین NAT). شما نمی توانید اعداد، آدرس های IP و مقادیر مشابه را تکمیل کنید.

راه دیگر برای فشار دادن کلیدهای کمتر در حین تایپ کردن، مخفف کردن نام دستورات و آرگومان ها است. شما می توانید فقط ابتدای نام فرمان را تایپ کنید و اگر مبهم نباشد، کنسول آن را به عنوان نام کامل می پذیرد. بنابراین تایپ کنید

				
					[admin@MikroTik] > pi 10.1 c 3 si 100
				
			

برابر با:

				
					[admin@MikroTik] > ping 10.0.0.1 count 3 size 100
				
			

می توان نه تنها ابتدا، بلکه هر رشته فرعی متمایز یک نام را تکمیل کرد: اگر مطابقت دقیقی وجود نداشته باشد، کنسول شروع به جستجوی کلماتی می کند که رشته آنها به عنوان حروف اول یک نام چند کلمه تکمیل شده است، یا به سادگی حروف این رشته را به همان ترتیب دربرگیرند. اگر چنین کلمه ای یافت شود، در موقعیت مکان نما تکمیل می شود. مثلا:

				
					[admin@MikroTik] > interface x[TAB]_
[admin@MikroTik] > interface export _

[admin@MikroTik] > interface mt[TAB]_
[admin@MikroTik] > interface monitor-traffic _
				
			

جستجوی کنسول

جستجوی کنسول امکان جستجوی کلمات کلیدی را از طریق فهرست منوهای RouterOS و تاریخچه فراهم می کند. درخواست جستجو با  میانبر [Ctrl+r] قابل دسترسی است . 

سیستم چت داخلی

کنسول RouterOS دارای یک سیستم چت داخلی داخلی است. این به ادمین های از راه دور اجازه می دهد تا مستقیماً در RouterOS CLI با یکدیگر صحبت کنند. برای شروع گفتگو، پیشوند پیام مورد نظر با نماد #، هر کسی که در زمان ارسال پیام وارد شده باشد، آن را مشاهده خواهد کرد.

				
					[admin@MikroTik] > # ready to break internet?
[admin@MikroTik] >
fake_admin: i was born ready
[admin@MikroTik] >
				
			
				
					[fake_admin@MikroTik] >
admin: ready to break internet?
[fake_admin@MikroTik] > # i was born ready
[fake_admin@MikroTik] >
				
			

فهرست کلیدها

کلیدشرح
Control-Cوقفه صفحه کلید
Control-Dخروج از سیستم (اگر خط ورودی خالی باشد)
Control-Kاز مکان نما تا انتهای خط پاک شود
Control-Uاز مکان نما تا ابتدای خط پاک شود
Control-X یا F4حالت ایمن را تغییر دهید
F7حالت قفل داغ را تغییر دهید
Control-R یا F3جستجوی کنسول را تغییر دهید
F6انبار ضامن
F1نشان دادن کمک حساس به زمینه
Tabانجام تکمیل خط هنگامی که برای بار دوم فشار داده می شود، تکمیل های احتمالی را نشان دهید.
#به یک سیستم چت داخلی پیام ارسال کنید
Deleteحذف کاراکتر در مکان نما
Control-H یا Backspaceکاراکتر قبل از مکان نما را حذف می کند و مکان نما را یک موقعیت به عقب می برد.
Control-\تقسیم خط در مکان نما خط جدید را در موقعیت مکان نما وارد کنید. دومین خط از دو خط حاصل را نمایش دهید.
Control-B یا Leftمکان نما را یک کاراکتر به عقب ببرید
Control-F یا Rightمکان نما را یک کاراکتر به جلو ببرید
Control-P یا Upبه خط قبلی بروید اگر این اولین خط ورودی است، ورودی قبلی را از تاریخ به یاد بیاورید.
Control-N یا Downبه خط بعدی بروید اگر این آخرین خط ورودی است، ورودی بعدی را از تاریخچه به یاد بیاورید
Control-A یا Homeمکان نما را به ابتدای خط حرکت دهید. اگر مکان نما از قبل در ابتدای خط است، به ابتدای خط اول ورودی فعلی بروید
Control-E یا Endمکان نما را به انتهای خط حرکت دهید. اگر مکان نما از قبل در انتهای خط است، آن را به انتهای آخرین خط ورودی فعلی منتقل کنید.
Control-L یا F5ترمینال را بازنشانی کنید و صفحه را دوباره رنگ کنید