پشتیبانی از ویژگی ها بر اساس معماری

همه دستگاه ها از ویژگی های یکسانی پشتیبانی می کنند، به استثنای چند مورد، که در جدول زیر بر اساس معماری میکروتیک توضیح داده شده است:

معماری پشتیبانی نشده به طور انحصاری پشتیبانی شده
ARM   Zerotier, Container
ARM64   Zerotier, Container
MIPSBE Zerotier, Dude server  
MMIPS Zerotier  
SMIPS Zerotier, DOT1X, BGP, MPLS, PIMSM, Dude server, User manager  
TILE Zerotier  
PPC Zerotier, Dude server  
X86 PC Zerotier, Cloud Container
CHR VM