سرور MAC

سرور MAC

 

MAC Telnet برای دسترسی به روتری که آدرس IP ندارد استفاده می شود. درست مثل IP telnet کار می کند. MAC telnet فقط بین دو روتر MikroTik RouterOS امکان پذیر است.

MAC Winbox برای دسترسی Winbox به روتر از طریق آدرس MAC استفاده می شود.

MAC Ping برای اجازه دادن پینگ MAC به آدرس MAC روتر استفاده می شود.

تنظیمات سرور MAC در بسته “سیستم” گنجانده شده است.

سرور MAC Telnet

امکان تنظیم دسترسی MAC Telnet به واسط های خاصی که بخشی از لیست رابط هستند وجود دارد :

				
					[admin@device] /tool mac-server set allowed-interface-list=listBridge
[admin@device] /tool mac-server print
 allowed-interface-list: listBridge
				
			

در مثال بالا، MAC Telnet برای لیست اینترفیس “listBridge” پیکربندی شده است و در نتیجه MAC Telnet فقط از طریق رابط هایی که اعضای لیست هستند کار می کند (شما می توانید چندین رابط به لیست اضافه کنید).

برای غیرفعال کردن دسترسی MAC Telnet، دستور را صادر کنید (“Allowed-Interface-list” را روی “none” تنظیم کنید):

				
					[admin@device] /tool mac-server set allowed-interface-list=none
[admin@device] /tool mac-server print
 allowed-interface-list: none
				
			

می توانید جلسات فعال MAC Telnet (که دستگاه پذیرفته شده است) را با دستور زیر بررسی کنید:

				
					[admin@device] > tool mac-server sessions print
Columns: INTERFACE, SRC-ADDRESS, UPTIME
# INTERFACE SRC-ADDRESS    UPTIME
0 ether5   64:D1:54:FB:E3:E6 17s
				
			

کلاینت MAC Telnet

هنگامی که MAC Telnet Server فعال است، می توانید از دستگاه RouterOS دیگری برای اتصال به سرور با استفاده از سرویس گیرنده mac-telnet استفاده کنید:

				
					[admin@device2] > tool mac-telnet B8:69:F4:7F:F2:E7  
Login: admin
Password:
Trying B8:69:F4:7F:F2:E7...
Connected to B8:69:F4:7F:F2:E7
 
 
 
 
 MMM   MMM    KKK             TTTTTTTTTTT   KKK
 MMMM  MMMM    KKK             TTTTTTTTTTT   KKK
 MMM MMMM MMM III KKK KKK RRRRRR   OOOOOO   TTT   III KKK KKK
 MMM MM MMM III KKKKK   RRR RRR OOO OOO   TTT   III KKKKK
 MMM   MMM III KKK KKK  RRRRRR  OOO OOO   TTT   III KKK KKK
 MMM   MMM III KKK KKK RRR RRR  OOOOOO   TTT   III KKK KKK
 
 MikroTik RouterOS 7.1rc3 (c) 1999-2021    https://www.mikrotik.com/
 
Press F1 for help
  
[admin@device] >
				
			

آدرس MAC را مطابق با تنظیمات خود تغییر دهید و باید وارد CLI سرور شوید (همانطور که در مثال بالا نشان داده شده است).

اسکن MAC

ویژگی اسکن مک تمام دستگاه هایی را که از پروتکل MAC telnet در شبکه داده شده پشتیبانی می کنند، کشف می کند. دستور از شما می‌خواهد که رابطی را انتخاب کنید که باید اسکن شود:

				
					[admin@Sw_Denissm] > tool mac-scan interface=all     
MAC-ADDRESS    ADDRESS        AGE
B8:69:F4:7F:F2:E7 192.168.69.1      26
2C:C8:1B:FD:F2:C3 192.168.69.3      56
				
			

در مثال بالا، تمام رابط‌ها انتخاب شده‌اند و اسکن تا زمانی که متوقف نشود (با فشار دادن “q”) بی‌نهایت اجرا می‌شود.

همچنین می توانید یک پارامتر “مدت” اضافه کنید که مدت زمان اسکن را تعیین می کند:

				
					[admin@Sw_Denissm] > tool mac-scan interface=all duration=1
MAC-ADDRESS    ADDRESS        AGE
B8:69:F4:7F:F2:E7 192.168.69.1      48
2C:C8:1B:FD:F2:C3 192.168.69.3      17
				
			

در مثال بالا، پارامتر “دوره” را روی 1 ثانیه قرار دادیم.

سرور MAC Winbox

همانند MAC Telnet، امکان تنظیم دسترسی MAC Winbox به واسط های خاصی که بخشی از لیست رابط هستند نیز وجود دارد :

				
					[admin@device] > tool mac-server mac-winbox set allowed-interface-list=listBridge
[admin@device] > tool mac-server mac-winbox print         
 allowed-interface-list: listBridge
				
			

در مثال بالا، دسترسی MAC Winbox برای لیست اینترفیس “listBridge” پیکربندی شده است و در نتیجه، MAC Winbox فقط از طریق رابط هایی که اعضای لیست هستند کار می کند.

برای غیرفعال کردن دسترسی MAC Winbox، این فرمان را صادر کنید (“Allowed-interface-list” را روی “none” تنظیم کنید):

				
					[admin@device] > tool mac-server mac-winbox set allowed-interface-list=none
[admin@device] > tool mac-server mac-winbox print         
 allowed-interface-list: none
				
			

MAC Ping Server

MAC Ping Server را می توان روی “غیرفعال” یا “فعال” تنظیم کرد:

				
					[admin@device] > tool mac-server ping print
 enabled: yes
				
			

می‌توانید پینگ MAC را با کمک دستورات ( enable=yes → برای فعال کردن ویژگی؛ enable=no → برای غیرفعال کردن ویژگی) فعال یا غیرفعال کنید.

				
					[admin@device] > tool mac-server ping set enabled=yes
[admin@device] > tool mac-server ping set enabled=no
				
			

هنگامی که MAC Ping فعال است، میزبان های دیگر در همان دامنه پخش می توانند از ابزار پینگ برای پینگ آدرس مک استفاده کنند. به عنوان مثال، می توانید دستور زیر را برای بررسی نتایج پینگ MAC صادر کنید:

				
					[admin@device] > /ping 00:0C:42:72:A1:B0
HOST                  SIZE TTL TIME STATUS                    
00:0C:42:72:A1:B0            56    0ms 
00:0C:42:72:A1:B0            56    0ms 
  sent=2 received=2 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms